El Govern de l’Estat aprova destinar 98’4 milions d’euros a finançar start-ups i pimes

Dilluns 6 de novembre de 2017

El Consell de Ministres va autoritzar al Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat perquè subscrigui tres convenis amb l’Empresa Nacional d’Innovación (ENISA), per un import total de 98,4 milions d’euros, per finançar diversos projectes empresarials.

Per a la concessió d’aquests préstecs no s’exigiran, amb caràcter general, garanties addicionals a les del propi projecte empresarial. En el suport als projectes seleccionats es farà servir com a instrument financer el crèdit participatiu.

  • Finançament dels projectes empresarials promoguts per petites i mitjanes empreses (Línia Pime): L’objectiu d’aquesta línia de finançament és donar suport a projectes empresarials viables i innovadors promoguts per petites i mitjanes empreses. Compta amb un màxim de 57.500.000 euros i la quantia dels préstecs estarà compresa entre 25.000 euros i 1.500.000 euros. Aquests préstecs tindran un termini de vigència màxima de nou anys, amb un període de carència de set per a la devolució del principal. Se’ls aplicarà un tipus d’interès en dos trams: un, l’Euribor a un any més 3,75 punts, i un altre addicional en funció de la rendibilitat financera de l’empresa.
  • Finançament a projectes empresarials de base tecnològica (Línia EBT): El seu objectiu és donar suport a projectes empresarials viables i innovadors promoguts per empreses de base tecnològica. Té un import màxim de 20.460.000 euros. La quantia de cada préstec estarà compresa entre 25.000 euros i 1.500.000 euros, i els préstecs tindran un termini de vigència màxima de set anys, amb un període de carència màxim de cinc per a la devolució del principal. Tindran un tipus d’interès en dos trams: un, l’Euribor a un any més 3,75 punts i un altre addicional en funció de la rendibilitat financera de l’empresa.
  • Finançament dels projectes empresarials promoguts per Joves Emprenedors (Línia Joves Emprenedors): Tracta de donar suport a projectes empresarials d’empreses de joves emprenedors. Compta amb un import màxim de 20.500.000 d’euros i la quantia dels préstecs estarà compresa entre 25.000 euros i els 75.000 euros. Tindran un termini de vigència màxima de set anys, dins dels quals es contempla un període de carència màxim de cinc anys per a la devolució del principal. Se’ls aplicarà un tipus d’interès en dos trams: un, l’Euribor a un any més 3,25 punts, i un altre addicional en funció de la rendibilitat financera de l’empresa.

Si esteu interessats en presentar una sol·licitud podeu enviar-nos un e-mail amb les vostres dades de contacte a info@eiti.cat.